Samfällighetsföreningen Trumpeten

Nyheter Stadgar Mer info Kontakt

karta
Udda nummer=Basunvägen. Jämna nummer=Trumpetvägen (inklusive 1-17 längst ner).

Information sätts upp i tavlor vid sophusen eller kommer i brevlådan.

Senaste nytt

Elbilsgruppen tackar för bifall
Det var ett mycket tydligt bifall vid årsstämman 220322 till att gå vidare med att möjliggöra laddning i vårt område.
Elbilsgruppen kommer att lägga lappar i brevlådor om bindande anmälan av laddbox.
Det är en bindande anmälan och det är endast möjligt att svara ja eller nej (så många ja som möjligt gör det billigare för alla pga bidragets utformning). Slutdatum inom en vecka efter utskick.
Ärendet hanteras vidare av styrelsen med "visst stöd" från elbilsgruppen.


Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 kommer att äga rum tisdagen 22:a mars kl 18:00 i Blå huset

Kallelse till årsstämman

Information om Elbilsladdning inför Samfälligheten Trumpetens årsmöte 22 mars 2022

Årsstämma 2022

Fullmakt

Elbilsgruppen håller informationsmöte Tisdag 8 mars kl. 19, Blå huset
Elbilsgruppen hälsar alla boende i Samfälligheten Trumpeten välkomna till ett andra informationsmöte om elbilsladdning.
Vi kommer redovisa hur vi har jobbat vidare med denna fråga och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.


Enkätsvar intresse laddbox (november 2021)
Tusen tack alla för att ni tagit er tid att svara på enkäten! Den hjälper oss mycket i nästa steg som är att ta in offerter. Tack också för deltagande och bra frågor på mötet! Vi tar med oss era frågor med ambition att besvara dem inför årsmötet.
Vi har fått in 52 svar totalt (35 digitalt, 17 via papper). I korthet ser det ut såhär: 46% har ambition att köpa laddbox inom 1-3 år, 29% inom 3-5 år, och 25% är inte intresserade i dagsläget. Mer information se sammanställning.


Pågående arbete – undersökning av intresse för elbilsladdning i garagen (november 2021)

Styrelsen i Trumpetvägens samfällighet har skickat ut en enkät för att få reda på intresset bland medlemmarna att installera elbilsladdare i garagen. Detta är viktig information för att uppskatta totalkostnader (och ta in offerter). I medföljande den information framgår att styrelsen kommer att ta upp ärendet för beslut på årsstämman i vår 2022. Vi är tacksamma om ni svarar på enkäten antingen digitalt
eller via papper till Maria Skaring, Trumpetvägen 4, senast 18 nov.
Vi anordnar ett informationsmöte den 16 november kl 19 i Blå huset, där ni kan få ställa frågor innan ni svarar på enkäten.

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att äga rum tisdagen 15:e juni kl 18:00 vid fotbollsplanen, reservdatum tisdagen 22:a juni kl 18:00


Kallelse till årsstämman

Presentation vid årsstämman

Årsstämman inställd

På grund av Corona-viruset och de rekommendationer som finns kring allmänna sammankomster har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman på obestämd tid

Vårens avgift kommer bli densamma, exklusive eventuella extradebiteringar, som det beslutades om vid årsstämman 2020. Det kan innebära att inbetalningen till hösten kan komma att bli högre.

Då avgiften inte är beslutad på en årsstämma är den frivillig att betala. Styrelsen uppmanar ändå alla att betala avgiften under våren. Detta för att vi ska kunna betala våra fakturor. Hela avgiften kommer att behövas betalas när det finns ett beslut från årsstämman.

Motioner och övriga beslut kommer att behandlas när vi kan ha vår årsstämma.

Hoppas att ni har förståelse för att vi flyttar fram årsstämman på obestämd tid.

Har ni frågor får ni gärna kontakta styrelsen på styrelsen@trumpeten.se.


Ta hand om varandra!

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att äga rum söndagen 14:e mars kl 13:00, reservdatum söndagen 21:a mars kl 13:00. Plats fotbollsplanen.

Motioner behöver lämnas till styrelsen senast 31/1

Planerad tvätt och målning av garagetak v.36-v.37

Med start v.36 på måndag morgon kl. 08:00 kommer företaget Tvättkillarna att arbeta med att tvätta, måla och nocktäta taken på våra garage, enligt tidigare beslut av vår gård på extrainsatt möte. Arbetet beräknas ta cirka 3 dagar och kommer att genomföras under förutsättning att vädret tillåter det.

Då det finns viss risk att smutsigt vatten kan läcka in i våra garage från taket rekommenderas vi skydda de saker som förvaras i garagen genom att flytta dem eller täcka över dem med något skydd som tåler vatten. Detta är en ren försiktighetsåtgärd ifall läckage skulle komma att ske under arbetets gång.

En annan rekommendation är att inte ställa sin bil precis vid berörda garage och för dem som har trädgård i direkt anslutning till garagen som ska tvättas så gäller samma rekommendation med växtlighet eller saker i trädgård som garagen, dvs täck över om det som inte klarar av smutsigt vatten som kan komma vid tvätt.

Planen är att taken sedan målas nästföljande v.37 och där beror det ännu mer på vädret då det inte får blåsa för mycket eller regna. Så där är det svårare med att ange exakt dag med kort varsel. Men under veckan gäller samma rekommendation som ovan om att vara fullt skyddad, även om risken är liten satt läckage kan inträffa.

Har ni frågor får ni gärna kontakta styrelsen på e-post: styrelsen@trumpeten.se.

Asfaltering av Trumpetvägen

På torsdag och fredag 20-21 augusti kommer Trumpetvägen att asfalteras. På grund av detta får parkeringen vid Blå huset inte användas.

Årsstämma 15:e juni kl 19:00

Måndagen den 15 juni klockan 19:00 kommer årsstämma att hållas utomhus på fotbollsplanen vid Trumpetvägen. Reservdatum om den 15 juni regnar bort kommer vara tisdagen den 23 juni. Årsstämman planeras vara kortare än normalt och kommer endast behandla de frågor som krävs för beslut.

Då vi är utomhus på årsstämman och inte kan använda projektor för att visa bildspel, önskar vi att ni själva, om ni känner att ni behöver, skriver ut bildspelet till årsstämman.

Med anledningen av Covid-19 och de gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så önskar styrelsen att ni anmäler ert deltagande vid årsstämman till styrelsen@trumpeten.se. Anmäl ert deltagande senast den 8 juni.

I fall man inte har möjlighet att närvara på årsstämman så finns det en mall för fullmakt här.

Hoppas att vi får se så många som möjligt den 15 juni.

Bildspel årsstämma
Mall för fullmaktÅrsstämman 25/3 inställd

På grund av Corona-viruset har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman på obestämd tid. En årsstämma är till för alla medlemmar men på grund av Corona-viruset är risken stor att flera inte vill/kan komma. Detta för att undvika att bli smittade. Fram tills vi kan hålla årsstämman sitter nuvarande styrelse kvar.

Ledningsarbete på Trumpetvägen påverkar parkeringsplatserna vid Blå huset

Kommunen behöver göra ledningsarbeten i höjd med Trumpetvägen 1. Under tiden kommer Trumpetvägen delvis att behöva stängas av och trafiken flyttas till att köra via parkeringsplatserna utanför Blå huset, se bild nedan. Parkeringsplatserna kommer därför inte vara tillgänglig under denna tid. Arbetet beräknas pågå under vecka 13, med start måndag den 23/3 och planeras vara klart till fredag den 27/3.

Vi uppmanar alla att använda sina garage och parkera så att vi alla får plats!

Årsstämma 2020 - inställd

Årsstämma äger rum onsdagen 25/3 kl 19:00 i Blå huset.

Fällning av träd 25:e november

Ett antal träd (se bild) kommer att fällas av entreprenören Jacksons Trädvård den 25 november. De flesta träden växer i anslutning till gemensamma områden. Några av träden växer på en gård och berörd gård har informerats. Entreprenören ansvarar för all hantering kring nedfällningen och bortforsling av trädet.

Anledningen till fällningen är att dessa träd inspekterats tidigare av entreprenören och bedömts som farliga för området, då de är angripa och på sikt riskerar falla ned på närliggande omgivning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via e-post styrelsen@trumpeten.se.

Trädfällning nov 2019

Förändringar i återvinningen i soprummen

Styrelsen har under sommaren och våren, samt med anledning av prishöjning av Ragn-Sells, sett över fördelningen mellan sopkärlens storlek och tömningsintervallen.

Förändringarna innebär att kärlen för kartong och plast blir en storlek större, men att tömningen blir varannan vecka istället för varje vecka som idag. Därtill blir kärlet för tidningar en storlek mindre. För tidningar, glas och metall glesas tömningsintervallet ut till var fjärde vecka. Sammantaget innebär detta att kostnaden för återvinningen kan vara oförändrad jämfört med idag.

I samband med förändringarna kommer också trasiga kärl att bytas ut. I soprummen på Trumpetvägen 28-58, Basunvägen 1-37 och Basunvägen 39-63 kommer även möjligheterna att slopa det tredje kärlet för vanliga sopor undersökas.

Styrelsen föreslår att detta görs på försök och om det visar sig att någon del inte fungerar ber vi respektive gårdsombud återkoppla till styrelsen för att vi ska kunna göra de justeringar som behövs. Utgångspunkten är att vi har samma tömningsfrekvenser på alla gårdarna.

Det kommer även i fortsättningen vara viktigt att vi sorterar rätt och viker ihop kartonger med mera för att det ska vara rent och snyggt i våra soprum! Har du frågor kring ovanstående får du gärna höra av dig via mail till styrelsen@trumpeten.se eller direkt till ordförande eller någon annan i styrelsen.

Fällning av träd 15-16 maj

Ett antal träd kommer att fällas av entreprenören Jacksons Trädvård 15-16 maj. Entreprenören ansvarar för all hantering kring nedfällningen och bortforsling av träden. Ett av träden finns inne på gården och övriga träd i anslutning till genemsamma parkeringsplatser. Detta innebär att berörda parkeringsplatser inte kommer att kunna användas 15-16 maj. Styrelsen kommer att märka upp dessa parkeringsplatser. Berörda parkeringsplates är omkring stora ekträdet samt besökrsparkeringen Basunvägen 1-63.

Arbetsdag stora lekplatsen

2019-05-11 kl 10
Vi kommer att

Vi hoppas att många har möjlighet att komma och hjälpa till.
Fika serveras.

Årsstämman

2019-01-18
Årets stämma blir den 28 Mars klockan 19:00 i Blå huset.
Stämman kommer innehålla många intressanta punkter i år, så det är starkt rekommenderat att deltaga.

Infomöte uppskjutet

2018-11-25
Efter att ha påbörjat arbetet med anpassning av för föreningen framtagen underhållsplan, enligt beslut på årsstämman 18/3-2018, kan vi i styrelsen konstatera att vi behöver tiden fram till årsstämman i mars 2019 för att förbereda och ta fram underlag och förslag att delge er medlemmar. Mot den bakgrunden kommer ett informationsmöte inte att kunna hållas i höst. Ordinarie årsstämma ska hållas under mars månad. Vid årsstämman kommer underlag och förslag kring underhållsplanen att presenteras. Underlaget kommer också att delges inför årsstämman tillsammans med kallelsen.

Uppdaterad information rörande Kabel-TV

2018-10-03
Som det tidigare har informerats om pågår en process för att ta bort kabel-TV ur anläggningsbeslutet. Lantmäteriets beslut att bifalla vår ansökan om att ta bort kabel-TV ur anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft och nästa steg är nu aktuellt. Då Samfällighetsföreningen inte får debitera medlemmarna för framtida kostnader rörande anläggningar som föreningen inte ansvarar har abonnemanget för de TV-tjänster som föreningen står för till medlemmarna sagts upp per siste augusti 2018.
Vi har nu fått bekräftat från leverantören att abonnemanget upphör att gälla den 7:e november 2018, vilket innebär att det även är den dagen TV-tjänsterna försvinner. Vi vill därmed också uppmana de medlemmar som fortfarande använder anläggningen, och som hittills inte planerat för ett alternativ, att nu säkerställa en alternativ lösning för sitt TV-behov.

Viktigt meddelande rörande Kabel-TV

2018-07-04
Efter Lantmäteriets sammanträde i Blå huset torsdag den 28/6 kommer de att fatta beslut rörande vår ansökan om att ta bort kabel-TV ur anläggningsbeslutet. När beslutet är taget, kommer en besvärstid/överklagandetid på fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft. Om beslutet inte överklagas börjar det således gälla efter besvärstiden.

Så snart beslutet trätt i kraft, måste Samfällighetsföreningen säga upp abonnemanget för de TV-tjänster som föreningen står för till medlemmarna. Anledningen till det är att föreningen, enligt lag, inte får debitera medlemmarna för framtida kostnader rörande anläggningar som föreningen inte ansvarar.

Vi vet inte ännu exakt tidpunkt då TV-tjänsterna försvinner. En uppskattning är att tjänsterna stängs av om tidigast fyra månader. Det baserar vi på att vi antar att Lantmäteriet fattar beslut om cirka en månad, besvärstiden fyra veckor och två månaders uppsägningstid av TV-tjänsterna.

Vi vill med detta meddelande informera om att det är troligt att TV-tjänsterna via kabel-TV läggs ner inom en snar framtid, då Lantmäteriet indikerade på att de kommer att bifalla föreningens ansökan. De medlemmar som fortfarande använder anläggningen bör förbereda sig för alternativa lösningar.

Möte om kabel-TV

2018-06-10
Lantmäteriet kommer kalla till möte angående kabel-TVn, blir sannolikt 28/6 i blå huset.

Ny styrelse

2018-04-04
Se kontakt!

Styrelsen hade sitt första möte 2018-03-28. Dessa punkter avhandlades:


Styrelsen kommer under året fokusera mest på att arbeta igenom underhållsplanen samt uppdatering av hemsidan och informationshantering via den.

Lördag 26/5 hålls städdag för stora lekplatsen samt blå huset. Samling kl 10.

Årsmöte

2018-02-08
Årsmötet kommer att hållas den 18/3 kl 17:00. Bla blir det då en presentation av slutsatser från underhållsplanen. Valberedningen söker nya medlemmar till styrelsen, se lappar!

2017-12-05
En underhållsplan kommer tas fram av ett konsultbolag för kartläggning av behoven och föreslå rekommenderade åtgärder.

2017-08-22
Målning av soprumsgolv pågår med start den 25/8. Respektive gård ser till att golvytor är fria, kärl ställs ut under tiden.

2017-08-14
Arbetsdag på gemensamma lekplatsen blir 16/9. Samling kl 10.

2017-08-04
Ny karta på denna sidan. Basunvägens jämna nummer är "på andra sidan vägen" (annan samfällighet, ej i kartbild).

2017-05-15
Styrelsen håller möte 23/5. Bl.a. garageunderhåll och kabel-TV kommer diskuteras.

2017-05-02
Arbetsdag på gemensamma lekplatsen blir Lördag 13 Maj från kl 10:00.

2017-04-05
Besiktning av våra garage är nu bokad till den 9 maj. Nycklar behöver samlas in i god tid. Separat information kommer skickas ut.

Samfällighetsföreningen Trumpeten bildades 1983 och finns i området Fors i Kungsbacka.

Alla medlemmar hjälps åt med skötsel och underhåll av det gemensamma som är listat under "samfälligheten". För den gemensamma lekplatsen finns just nu en lekplatsgrupp som håller i en upprustning.

Vi visar stor hänsyn till våra grannar, vägarna i området är gångvägar* och kryllar av små vänner. Din bil mår bättre och är säkrare i garage! Det är ont om parkeringsplatser i området, vi hjälps naturligtvis åt så alla får plats.
Ordinarie stämma hålls årligen i Mars månad. Personliga kallelser skickas ut senast 14 dagar före sammanträdet.

* Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap 2§ och 3 kap 6§ Trafikförordingen. Enligt 14 kap 3§ straffas detta med penningböter.

Styrelsens arbetsmaterial (inloggning krävs)

flygfoto